Wednesday, May 27, 2020
HomePosts Tagged "Невработени"

Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување и Центарот за стручно образование предвидоа 110 обуки за работници во различни сектори на производството и индустријата. Затоа секој заинтересиран кој не е вработен ќе може да ги поседува бесплатните обуки кои се директно

Read More

Две илјади невработени лица ќе имаат можност да посетуваат Обука за општи вештини за познавање странски јазик и компјутерски вештини за Microsоft Office апликациите, интернет и вештини за менаџмент. Оваа Обука ќе ја организира министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија.

Read More