Thursday, May 28, 2020
HomePosts Tagged "инсекти"

Зголемен е бројот на пациентите со алергии од сонце, од каснувања од инсекти, од цветањето на дрвјата и тревите, за разлика од порано, вели доктор Виолета Кузмановска од Кожниот оддел при Општата болница во Куманово. Пролетните денови и зголемување на јачината на сончевата топлина, цутење на

Read More

Нашата земја е богата со разновиден биодиверзитет, а сето тоа се должи на нејзината географска положба, климатските фактори и геолошкото минато. Нејзиното разнобразие на флора и фауна се карактеризира со голем број на ендемични и реликтни видови. Дел од овој диверзитет ви го претставуваме низ

Read More